1. HypnoSolutions

HypnoSolutions heeft als kernactiviteit psychosociale therapie.

Contactgegevens:

2. Privacy statement

HypnoSolutions respecteert uw privacy en draagt er zorg voor uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Uw persoonsgegevens zullen dan ook vertrouwelijk, met zorgvuldigheid en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden behandeld en beveiligd. Middels dit statement stelt HypnoSolutions u op de hoogte welke gegevens worden verwerkt, met welk doel, met wie deze gegevens eventueel worden gedeeld, hoelang deze gegevens worden bewaard en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. Daarentegen wilt HypnoSolutions u erop wijzen dat deze privacyverklaring nog aan verandering onderhevig is. Indien er sprake is van een nieuwe versie wordt deze geplaatst op de website en onverwijld verstrekt aan cliënten die een lopend traject hebben bij HypnoSolutions.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Persoonsgegevens zijn gegevens die een persoon kunnen identificeren, direct of indirect. Verwerking is een bewerking of geheel van bewerkingen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, opvragen e.d. van informatie. HypnoSolutions verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de aangeboden diensten, omdat u deze aan HypnoSolutions heeft verstrekt, of door middel van het bezoeken van de website.

HypnoSolutions dient in het verwerkingsproces te worden aangemerkt als “de verwerkingsverantwoordelijke”, en de cliënt(e) c.q. bezoeker dient te worden aangemerkt als de “betrokkene”.

De volgende gegevens worden verwerkt bij het bezoeken van de website:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Tijdens de behandeling worden er logischerwijs zowel algemene als bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Daarvoor heeft de betrokkene expliciet toestemming gegeven in de behandelingsovereenkomst, alsook voor het opnemen van de behandelingen middels audiovisuele apparatuur.

4. Doel verwerking

De persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de doeleinden zoals ze in dit privacy statement staan beschreven.

Namelijk:

 • om de aangeboden diensten te kunnen verrichten;
 • om u te informeren over nieuwe diensten;
 • om u te informeren over afspraken/resultaten;
 • om met u in contact te treden.

De verwerking zal altijd plaatsvinden op verenigbare wijze met de hierboven gegeven doeleinden.

5. Bewaartermijn

Ingevolge het wettelijk bewaartermijn dat voortvloeit uit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst wordt uw dossier in beginsel vijftien jaar bewaard.

De betrokkene heeft echter het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om het dossier te verwijderen, zoals wordt toegelicht in artikel 8.3 van deze privacyverklaring.

Contactgegevens van betrokkenen die worden verzameld via de website van HypnoSolutions, doch geen lopend traject hebben bij HypnoSolutions, worden verwijderd zodra ze geen gerechtvaardigd doel meer dienen, zoals beschreven in artikel 4 van deze privacyverklaring.

6. Informatie delen met derden

Bepaalde persoonsgegevens worden gedeeld met derden.
Inzake het doorverwijzen van betrokkenen naar andere hulpverleners: de betrokkene dient expliciet schriftelijk toestemming te geven aan de verwerkingsverantwoordelijke om de benodigde informatie te delen met derden. Indien dit niet het geval is, zullen geen gegevens worden gedeeld.

Bij toestemming kunnen deze dossiers zowel fysiek als op een elektronische drager worden gedeeld met de andere hulpverlener.

7. Beveiliging van gegevens

HypnoSolutions gebruikt passende technische en organisatorische maatregelen, om het verwerken van uw persoonsgegevens te beveiligen. Zo wordt voorkomen dat er sprake is van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, en ongeoorloofde wijziging.

8. Gegevens inzien, rectificatie, recht op vergetelheid

8.1 INZAGE

De betrokkene heeft het recht om kennis te nemen van het feit of al dan niet persoonsgegevens van hem of haar worden verwerkt. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene tevens het recht om deze informatie in te zien.

De verwerkingsverantwoordelijke zal daarbij ook de volgende informatie verstrekken:

 • De verwerkingsdoeleinden;
 • of er algemene of bijzondere persoonsgegevens van de betrokkene worden verwerkt;
 • informatie inzake derden aan wie eventueel de persoonsgegevens worden verstrekt;
 • de periode dat de gegevens worden opgeslagen;
 • indien de informatie niet rechtstreeks bij de betrokkene is verzameld, heeft de betrokkene het recht om de beschikbare informatie te ontvangen over de bron van die gegevens.

8.2 RECTIFICATIE

De betrokkene heeft het recht om onjuiste gegevens te rectificeren, indien de verwerkte gegevens onjuist blijken te zijn.

Tevens heeft de betrokkene het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens wordt beperkt.

8.3 RECHT OP VERGETELHEID

De betrokkene heeft het recht om te vorderen dat de gegevens die de verwerkingsverantwoordelijke heeft verwerkt, worden gewist. De verwerkingsverantwoordelijke is vervolgens in beginsel verplicht de persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen.

Indien de betrokkene wenst de gegevens te wijzigen c.q. wissen, kan hij of zij contact opnemen met info@hypnosolutions.nl, of telefonisch via +31(0)62 958 3008.

De verwerkingsverantwoordelijke dient de betrokkene op de hoogte te stellen over de rectificatie, het wissen van de persoonsgegevens, of de verwerkingsbeperking.

9. Aanpassen privacy statement

Het is mogelijk dat in de toekomst dit privacy statement wordt gewijzigd. HypnoSolutions draagt er zorg voor dat cliënten steeds worden voorzien van de nieuwste privacy statement.

10. Klachten

Mocht u (naar aanleiding van bovenstaande toelichting) het niet eens zijn met de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt, dan kunt u contact opnemen met HypnoSolutions via info@hypnosolutions.nl, of telefonisch op +31 (0)62 958 3008.

A. COOKIEVERKLARING

De website van HypnoSolutions maakt gebruik van Google Analytics en Facebook Pixel.

Facebook-pixel is een analysehulpmiddel waarmee de effectiviteit van advertenties kan worden gemeten en inzicht kan worden verkregen inzake diverse acties die mensen uitvoeren op de website van HypnoSolutions. Door het gebruik van Facebook Pixel, worden er op uw computer cookies opgeslagen wanneer u de website van HypnoSolutions bezoekt. Cookies zijn kleine stukjes in browsers opgeslagen code die vaak worden gebruikt om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Door middel van deze cookies kan HypnoSolutions beter en gerichter adverteren.

Bovendien wordt ook gebruik gemaakt van Google Analytics, hetgeen ook cookies opslaat op uw computer. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd, wordt overgebracht naar servers van Google in de Verenigde Staten. Google gaat al deze informatie analyseren, en kan op basis daarvan diverse rapporten uitbrengen, voorspellingen maken, bepaalde aanbiedingen doen, e.d. Google mag deze informatie verschaffen aan anderen, maar niet uw IP-adres combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies eventueel weigeren, dan kunt u echter niet altijd gebruik maken van alle functionaliteiten die worden gebruikt op de website van HypnoSolutions.

Deze verklaring kan worden gewijzigd, en HypnoSolutions kan uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken dan in deze verklaring zijn opgenomen. In dat geval zal HypnoSolutions contact met u opnemen, vooraleer deze persoonsgegevens worden gebruikt voor nieuwe doeleinden.

B. DISCLAIMER

Op elke toegang tot de website zijn deze voorwaarden van toepassing. De website is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies, doch slechts om een eerste indruk te krijgen inzake de behandelingen die HypnoSolutions aanbiedt.

HypnoSolutions heeft daarnaast het recht om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De voorwaarden uit deze privacyverklaring zijn bij het plaatsen van deze op de website direct van kracht.

C. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De website en alle daarbij verstrekte logo’s, getoonde merken en handelsnaamrechten in de breedste zin van het woord worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot o.a. intellectuele eigendomsrechten. Zonder voorafgaande toestemming die schriftelijk dient te worden verleend, is het niet toegestaan om deze te gebruiken, verveelvoudigen, downloaden, verspreiden, reproduceren, verzenden, verzamelen, publiceren, e.d. Tevens is het niet toegestaan om geplaatste informatie op de website op enige manier te wijzigen, dan wel om deze gegevens en bestanden te verwerken of registreren of gebruiken voor het verzenden van commerciële berichten in de ruimste zin van het woord.

D. AANSPRAKELIJKHEID

HypnoSolutions garandeert niet dat de website te allen tijde toegankelijk is, in verband met onvoorziene omstandigheden (lees: storingen c.q. het tijdelijk buiten gebruik stellen van de website). De schade die hieruit voortvloeit kan niet worden toegerekend aan HypnoSolutions. Daarnaast is HypnoSolutions niet aansprakelijk voor virussen die worden verspreid door middel van het gebruik van de website. Mocht er gebruik worden gemaakt van links naar derde partijen, dan is HypnoSolutions ook niet verantwoordelijk voor de inhoud of de hieruit voortvloeiende schade. U vrijwaart HypnoSolutions dan ook inzake enige aanspraak op deze schade.

HypnoSolutions zal zich altijd inspannen om de inhoud van haar website zo actueel en juist mogelijk te houden, echter kan zij hiervoor geen enkele garantie bieden en daarom ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, kosten of gevolgen en vorderingen die direct of indirect hierdoor ontstaan, en/of voortvloeien uit het gebruik van de website.

Mocht HypnoSolutions op enige wijze alsnog aansprakelijk zijn, dan is dit beperkt tot directe schade. Indirecte schade wordt in alle gevallen uitgesloten.

E. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.